سطحمهارت Listeningمهارت Reading مهارت Writingمهارت Writingواژگانگرامرتلفظ صحیحاملای صحیح کلمات
FUNDAMENTAL 1حل و تشریح تمامی بخش های اصلی کتاب توسط استادحل و تشریح تمامی بخش های اصلی کتاب توسط استادتشریح نحوه نوشتن جملات مناسب برای موضوعات کتاب و بسط دادن آن با ایده های مرتبط + ارائه بازخورد به تکالیف روزانه (هر جلسه یک تکلیف رایتینگ برای منزل داده شده و تیم آموزشی آن را تصحیح و به آن بازخورد خواهد داد)ارائه جملات و قالب های لازم برای پاسخگویی به سوالات موضوعات مختلف + ارائه بازخورد به تکالیف روزانه (هر جلسه از زبان آموزان خواسته خواهد شد که 2 فایل صوتی ضبط کرده و برای یک گروه تلگرامی ارسال کنند و تیم آموزشی آن را تصحیح و به آن بازخورد خواهد داد)ارائه و توضیح لغات، اصطلاحات و عبارات ضروری در هر درستشریح تمامی نکات اصلی کتاب وحل چند نمونه از تمرین های هر بخش توسط استادتمرکز بر تلفظ صحیح کلمات از طریق بازخورد دادن به فایل های ضبط شده زبان آموزانهر جلسه توسط استاد تمرین دیکته کلمات انجام می شود + از طریق بازخورد دادن به رایتینگ
FUNDAMENTAL 2حل و تشریح تمامی بخش های اصلی کتاب توسط استادحل و تشریح تمامی بخش های اصلی کتاب توسط استادتشریح نحوه نوشتن جملات مناسب برای موضوعات کتاب و بسط دادن آن با ایده های مرتبط + ارائه بازخورد به تکالیف روزانه (هر جلسه یک تکلیف رایتینگ برای منزل داده شده و تیم آموزشی آن را تصحیح و به آن بازخورد خواهد داد)ارائه جملات و قالب های لازم برای پاسخگویی به سوالات موضوعات مختلف + ارائه بازخورد به تکالیف روزانه (هر جلسه از زبان آموزان خواسته خواهد شد که 2 فایل صوتی ضبط کرده و برای یک گروه تلگرامی ارسال کنند و تیم آموزشی آن را تصحیح و به آن بازخورد خواهد داد)ارائه و توضیح لغات، اصطلاحات و عبارات ضروری در هر درستشریح تمامی نکات اصلی کتاب وحل چند نمونه از تمرین های هر بخش توسط استادتمرکز بر تلفظ صحیح کلمات از طریق بازخورد دادن به فایل های ضبط شده زبان آموزانهر جلسه توسط استاد تمرین دیکته کلمات انجام می شود + از طریق بازخورد دادن به رایتینگ
IELTS ارائه تمامی استراتژی ها و تکنیک های پاسخگویی به انواع سوالاتارائه تمامی استراتژی ها و تکنیک های پاسخگویی به انواع سوالاتتشریح نحوه نوشتن انواع مقالات تسک 2 و تسک 1 (هم آکادمیک و هم جنرال) + بازخورد تحلیلی به 5 مقاله در طول ترمارائه جملات و قالب های لازم برای پاسخگویی به سوالات موضوعات مختلف + ارائه بازخورد به تکالیف روزانه (هر جلسه از زبان آموزان خواسته خواهد شد که 2 فایل صوتی ضبط کرده و برای یک گروه تلگرامی ارسال کنند و تیم آموزشی آن را تصحیح و به آن بازخورد خواهد داد)ارائه و توضیح لغات، اصطلاحات و عبارات ضروری در هر درستشریح تمامی نکات اصلی کتاب وحل چند نمونه از تمرین های هر بخش توسط استادتمرکز بر تلفظ صحیح کلمات از طریق بازخورد دادن به فایل های ضبط شده زبان آموزانتمرکز بر اشتباهات رایج املای صحیح کلمات از طریق بازخورد دادن به رایینگ های زبان آموزان
PRE-IELTS 1حل و تشریح تمامی بخش های اصلی کتاب توسط استادحل و تشریح تمامی بخش های اصلی کتاب توسط استادتشریح نحوه نوشتن جملات مناسب برای موضوعات کتاب و بسط دادن آن با ایده های مرتبط + ارائه بازخورد به تکالیف روزانه (هر جلسه یک تکلیف رایتینگ برای منزل داده شده و تیم آموزشی آن را تصحیح و به آن بازخورد خواهد داد)ارائه جملات و قالب های لازم برای پاسخگویی به سوالات موضوعات مختلف + ارائه بازخورد به تکالیف روزانه (هر جلسه از زبان آموزان خواسته خواهد شد که 2 فایل صوتی ضبط کرده و برای یک گروه تلگرامی ارسال کنند و تیم آموزشی آن را تصحیح و به آن بازخورد خواهد داد)ارائه و توضیح لغات، اصطلاحات و عبارات ضروری در هر درستشریح تمامی نکات اصلی کتاب وحل چند نمونه از تمرین های هر بخش توسط استادتمرکز بر تلفظ صحیح کلمات از طریق بازخورد دادن به فایل های ضبط شده زبان آموزانتمرکز بر اشتباهات رایج املای صحیح کلمات از طریق بازخورد دادن به رایینگ های زبان آموزان
PRE-IELTS 2حل و تشریح تمامی بخش های اصلی کتاب توسط استادحل و تشریح تمامی بخش های اصلی کتاب توسط استادتشریح نحوه نوشتن جملات مناسب برای موضوعات کتاب و بسط دادن آن با ایده های مرتبط + ارائه بازخورد به تکالیف روزانه (هر جلسه یک تکلیف رایتینگ برای منزل داده شده و تیم آموزشی آن را تصحیح و به آن بازخورد خواهد داد)تشریح هر سه بخش آزمون اسپیکینگ و ارائه کلمات، عبارات و اصطلاحات لازم برای سوالات متدوال در آیلتس + بازخورد دادن به 2 فایل صوتی ضبط شدهارائه و توضیح لغات، اصطلاحات و عبارات ضروری در هر درستشریح ساختارهای گرامری پیچیده و ضروری برای آیلتستمرکز بر تلفظ صحیح کلمات از طریق بازخورد دادن به فایل های ضبط شده زبان آموزانارائه لیست کلمات مهم و مشکل ساز در آیلتس
× سوالی دارید؟